Monday, September 14, 2009

Kitabah Arudiyyah

Perlu Anda ketahui, kitabah arudhiyyah (penulisan arab berdasarkan ilmu 'arudh) berbeda dengan penulisan imla lazim yang biasa kita kenal. Baiklah kita pelajari saja kitabah arudhiyyah secara terperinci, yang meliputi huruf yang ditambah serta dihilangkan.

1 . Huruf-huruf yang ditambahkan dalam kitabah arudiyyah:
 • Tanwin harus dirubah menjadi nun mati. Contoh:
Kitabah Imlaiyyah Lazimah عِلْمٌ – عِلْمٍ - عِلْمًا
Kitabah 'Arudhiyyah عِلْمُنْ – عِلْمِنْ - عِلْمَنْ
 • Huruf tasydid ditulis dengan dua huruf, yang yang pertama sakin dan huruf kedua mutaharik. Contoh:
Kitabah Imlaiyyah L?zimah مَرَّ – جَيَّدَ - فَهَّمَ
Kitabah 'Arudhiyyah مَرْرَ – جَيْيَدَ - فَهْهَمَ
 • Menambahkan huruf wawu dalam beberapa isim. Contoh:
Kitabah Imlaiyyah Lazimah طَاوُس - دَاوُد
Kitabah 'Arudhiyyah طَاوُوْس - دَاوُوْد
 • Menambahkan alif dalam beberapa tempat di bawah ini:
a. Dalam sebagaian isim isyarah. Contoh:

Kitabah Imlaiyyah Lazimah هَذَا – هَذِهِ – هَذَانِ – ذَلِكَ - ذَلِكَمَا
Kitabah 'Arudhiyyah هَاذَا – هَاذِهِ – هَاذَانِ – ذَالِكَ - ذَالِكُمَا

b. Dalam lafadh jalalah

Kitabah Imlaiyyah Lazimah الله – الرَحْمَن - إِلَه
Kitabah 'Arudhiyyah اللاهُ – ارْرَحْمَان - إِلاهُ

c. Dalam kata lakin serta lakinna

Kitabah Imlaiyyah Lazimah لَكِنْ - لَكِنَّ
Kitabah 'Arudhiyyah لاَكِنْ - لاَكِنْنَ

d. Dalam kata yang seperti:

Kitabah Imlaiyyah Lazimah طه
Kitabah 'Arudhiyyah طَاهَا

 • Ulaika ditulis menjadi ulaika
Kitabah Imlaiyyah Lazimah أُولآئِكَ
Kitabah 'Arudhiyyah ألائِكَ
 • Isyba harokat rowi
Kitabah Imlaiyyah Lazimah الحُكْمُ – الكِتَابَ - القَمَرِ
Kitabah 'Arudhiyyah الحُكْمُوْ – الكِتَابَا - القَمَرِيْ
 • Isyba harokat ha dhomir
Kitabah Imlaiyyah Lazimah لَهُ – بِهِ – بِكُمْ - لَكُمْ
Kitabah 'Arudhiyyah لَهُوْ – بِهِيْ – بِكُمُوْ - لَكُمُوْ

 • Kaf mukhotob atau mokhotobah, nun rafa' dalam fi'ill mudhore', nun jama' mudzakkar salim, ta dhomir takallum atau ta mukhotob mudzakkar atau ta muannats apabila terletak pada ujung syathar
Kitabah Imlaiyyah Lazimah كَلاَمَكَ – كَلاَمُكِ – يَسْمَعَانِ – يَسْمَعُوْنَ – تَسْمَعِيْنَ – مُسْلِمُوْنَ – مُسْلِمِيْنَ – قُمْتَ – قُمْتُ – قُمْتِ - تَكْتُبُ
Kitabah 'Arudhiyyah كَلاَمَكَا – كَلاَمُكِيْ – يَسْمَعَانِيْ – يَسْمَعُوْنَا – تَسْمَعِيْنَ – مُسْلِمُوْنَا – مُسْلِمِيْنَا – قُمْتَا – قُمْتُوْ – قُمْتِيْ - تَكْتُبُوْ

 • Hamzah mamdud ditulis menjadi hamzah maftuhah yang diikuti dengan alif
Kitabah Imlaiyyah Lazimah آمِن – قُرْآن
Kitabah 'Arudhiyyah أَامِن - قُرأان

b). Huruf-huruf yang dihilangkan dalam kitabah arudiyyah:

"alif" dari alif lam qomariyah serta "alif lam" dari alif lam syamsiyyah
 • Penulisan alif lam qomariyyah:
Kitabah Imlaiyyah Lazimah وَالْكِتَاب - فَالْعِلْم
Kitabah 'Arudhiyyah وَلْكِتَاب - فَلْعِلْم
 • Penulisan alif lam syamsiyyah:
Kitabah Imlaiyyah Lazimah وَالصِّدْق - وَالشَّمْس
Kitabah 'Arudhiyyah وَصْصِدْق - وَشْشَمْس
 • Hamzah washol
Kitabah Imlaiyyah Lazimah فَاسْتَمِعْ – وَافْهَمْ – وَاستِمَاعٌ – وَابْنٌ – وَاثْنَانِ - وَاسْمٌ
Kitabah 'Arudhiyyah فَسْتَمِعْ – وَفْهَمْ – وَسْتِمَاعُنْ – وَبْنُنْ – وَثْنَانِ - وَسْمُنْ
 • dibuang alif dari alif lam ta'rifat apabila didahului oleh lam ibtida atau lam haraf jar
Kitabah Imlaiyyah Lazimah لَلْعِلْمُ – لِلْعِلْمِ – لَلصِّدْقُ – لِلصِّدْقِ
Kitabah 'Arudhiyyah لَلْعِلْمُ – لِلْعِلْمِ – لَصْصِدْق - لِصْصِدْقِ
 • dibuang wawu 'amrun dalam rafa dan jar
Kitabah Imlaiyyah Lazimah حضر عَمْرٌ – ذهب إلى عَمْرٍ
Kitabah 'Arudhiyyah حضر عَمْرُنْ – ذهب إلى عَمْرِنْ
 • dibuang alif fariqah dari fiil-fiil
Kitabah Imlaiyyah Lazimah رَجَعُوْا – ارْجِعُوْا – لَنْ يَرْجِعُوا – لَمْ يَرْجِعُوا
Kitabah 'Arudhiyyah رَجَعُوْ – ارْجِعُوْ – لَنْ يَرْجِعُوْ – لَمْ يَرْجِعُوْ
 • dibuang alif serta wawu zaidah
Kitabah Imlaiyyah Lazimah مِائَة – أَنَا – أُولاَت
Kitabah 'Arudhiyyah مِئَة – أَنَ - أُلاَت
 • dibuang alif yang terdapat pada akhir kata ida, limada, hada, kada, illa, idzma, hasya, khola, 'ada, kala, lama jika diikuti oleh huruf mati.
Kitabah Imlaiyyah Lazimah إِذَا – لِمَاذَا – هَذَا – كَذَا – إِلاّ – مَا – إِذْمَا – حَاشَا – خَلاَ – عَدَا – كَلاَ - لَمَا
Kitabah 'Arudhiyyah إِذَ – لِمَاذَ – هَاذَ – كَذَ – إِلاّ – مَ – إِذْمَ – حَاشَ – خَلَ – عَدَ – كَلَ - لَمَ
READ MORE - Kitabah Arudiyyah

Darurat Syair Atau Nadzom

Apa yang dimaksud dengan darurat nadzom? Yang dimaksud dengan darurat nadzom adalah kebolehan seorang penyair atau pembuat nadzom untuk menyalahi kaidah-kaidah nahwu, sharf, lughot tertentu yang baku agar selaras dengan wazan sya'irnya. Walaupun dinamakan darurat nadzom, tetap saja memiliki peraturan-peraturan yang harus diikuti

Secara garis besar darurat nadzom dikelompokan menjadi 3 bagian:
 • Darurat Ziyadah
 • Darurat Naqs
 • Darurat Taghyir

1. Darurat Ziyadah

Yang dimaksud dengan darurat ziyadah adalah darurat nadzom yang berupa penambahan huruf-huruf tertentu. Darurat ziyadah meliputi:

1. Pemberian tanwin pada isim ghair munsharif


فقالت لك الوَيْلاَتُ إِنَّكَ مُرْجِلِيْ ... ويومَ دخلتُ الخدرَ خدرَ عنيزةٍ

Yang menjadi syahid dalam syi'iran di atas adalah lafadh خِدْرَعُنَيْزَةٍ seharusnya خِدْرَعُنَيْزَةَ

2. Pemberian tanwin pada munada mabni


وَلَيْسَ عَلَيْكَ يامَطَرُ السَلاَمُ ... سَلاَمُ اللهِ يَا مَطَرٌ عَلَيْهَا

Yang menjadi syahid adalah lafadh يَا مَطَرٌ seharusnya يَا مَطَرُ

3. Menjadikan mamdudah isim maqsurah

فلا فقرٌ يدوم ولاغِناءُ ... سيغنيني الذي أغناك عني

Yang menjadi syahid adalah ولاغِناءُ asalnya ولاغنى

4. Isyba' harokat yang muncul yang disesuaikan dengan jenis harokatnya

نَفْيَ الدنانيرِ تَنْقَادُ الصيارِيفِيْ ... تنفيْ يداها الحصى في كلِّ هاجرةٍ

Yang menjadi syahid adalah الصياريفي asalnya الصيارف

2. Darurat Naqs

Yang dimaksud dengan darurat naqs adalah darurat sya'ir atau nadzom yang berupa pengurangan huruf-huruf tertentu, yang meliputi:

1. Memaqsurahkan isim mamdudah


وإنْ تَحَنَّى كلُّ عودٍ ودَبِرْ ... لابدَّ من صَنْعَا وإن طال السَّفَرْ

Yang menjadi syahid adalah صَنْعا seharusnya صَنْعَاء.

2. Menjadikan tarhim pada selain munada

طَرِيفُ بْنُ مَالٍ ليلة الجوع والخصرْ ... لَنِعْمَ الفتى تعشو إلى ضوء نارهِ

Yang menjadi syahid adalah طريف بن مالٍ seharusnya طريف بن مالك

3. Menghilangkan tanwin pada isim ghair munsharif

يفوقانِ مِرْدَاسَ في مَجْمَعِ ... وما كان حِصْنٌ ولا حابسٌ

Yang meajadi syahid adalah مِرْدَاسَ padahal seharusnya مِرْدَاسًا

4. Menjadikan tahfif (tanpa tasydid) isim yang awalnya diberi tasydid pada qofiyah


لايدَّعيْ القومُ أنِّي أَفِرْ ... فلا وأبيكِ ابْنَةَ العامريِّ

Yang menjadi syahid adalah أَفِرْ seharusnya أَفِرِّ

3. Darurat Taghyir

Yang dimaksud dengan darurat taghyir adalah darurat sya'ir atau nadzom yang berupa perubahan kata, yang meliputi:

1. Menjadikan hamzah qoto', awalnya hamzah washol

على حَدَثََانِ الدهرِ منِّي ومِنْ جُمْلِ ... ألا لاأرى إِثْنَيْنِ أحسنَ شيمةً

Yang menjadi syahid adalah لا أرى إثنين seharusnya لا أرى اثنين

2. Menjadikan hamzah washol, awalnya hamzah qoto'

فرَّجْتُه بالمكر منِّي والدها ... يَا ابَا المُغيرةِ رُبَّ أمرٍ معضلٍ

Yang menjadi syahid adalah يا ابا seharusnya يا أبا

3. Memecat idghom yang bukan pada tempatnya


أنتَ مليكُ الناسِ ربًّا فاقْبَلِ ... الحمدُ للهِ العليِّ الأجْلَلِِ

Yang menjadi syahid adalah الأجلل seharusnya الأجلّ.

4. Mendahulukan ma'tuf dari ma'tuf alehnya

عليكِ ورحمةُ اللهِ السلامُ ... ألا يانخلةً من ذاتِ عرقٍ

Yang menjadi syahid adalah عليكِ ورحمةُ اللهِ السلامُ seharusnya عليكِ السلامُ ورحمةُ اللهِ
READ MORE - Darurat Syair Atau Nadzom

Notasi dalam ilmu arudh

Setelah kita mempelajari kitabah arudhiyyah dan dharurat syair/nadzom, marilah kita melangkah lebih lanjut mempelajari mengenai notasi yang digunakan dalam ilmu 'arudh.

Siapakah pencipta notasi tersebut?
Imam khalil bin Ahmad Al-Farahidy Azdy Basry. Tetapi ada improvisasi dalam hal ini.

Apa kegunaan notasi tersebut?
Notasi dalam ilmu 'arudh digunakan untuk mempermudah memberi wazan dan mencari jenis bahar.

Bagaimana bentuk notasi tersebut?
Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa betapapun sangat tebalnya sebuah diwan (yang terdiri dari puluhan qosidah bahkan ratusan qosidah dan qosidah tersebut terdiri dari ratusan bayt) atau betapapun banyaknya nadzom dalam sebuah kitab (yang terdiri dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan bayt), hanya terdiri dari dua notasi saja. Pertama adalah sakin (huruf yang tidak berharkat) dan yang kedua mutaharik (huruf yang berharkat). Sakin dalam ilmu 'arudh dilambangkan dengan angka lima arab (5) atau titik (.) atau huruf ha arab (ه) sedangkan mutaharik dilambangkan dengan garis miring (/).

Adakah notasi lain?
Ada yaitu notasi turunan dari sakin dan mutaharik di atas. jadi susunannya mutaharik dan sakin tidak ditulis dengan (5/) , (./) atau (ه) tetapi diganti dengan garis penghubung (-) dan apabila mutaharik tidak ditulis (/) tetapi diganti dengan huruf nun (ن).

Saya bingung dengan penjelasan Anda?
Sama, saya juga bingung dengan kebingungan Anda... oh tidak. Maaf sepertinya saya sedang bercanda.

Bisakah Anda memberi contoh penyelesaian?
Tentu saja, kita akan mengambil contoh dari muqadimah kitab nadzom mandzumah baiquniyyah (mustholah hadits).

أَبْدَأُ بالحَمْدِ مُصلِّيًا عَــلَى ... مُحَمَّدٍ خَيْرِ نَبِيٍّ أُرْسِـلاَ
أَبْدَأُ بِلْحَمْدِ مُصَلْلِيَنْ عَـلَى ... مُحَمْمَدِنْ خَيْرِ نَبِيْيِنْ أُرْسِلا
/ه///ه/ه///ه//ه//ه ... //ه//ه/ه///ه/ه/ه//ه
-نن--نن-ن-ن- ... ن-ن--نن---ن- ـــــــ

Maka hasilnya:

أَبْدَأُبِلْ - حَمْدِمُصَلْ - لِيْيَنْعَلَى ... مُحَمْمَدِنْ - خَيْرِنَبِيْ - يِنْأُرْسِلاَ
/ه///ه_/ه///ه_//ه//ه ...//ه//ه_/ه///ه_/ه/ه//ه
-نن-|-نن-|ن-ن- ... ن-ن-|-نن-|--ن-
مفتعلن - مفتعلن - مفاعلن ... مفاعلن - مفتعلن - مستفعلن
مطويّة - مطويّة - مطويّة ... مخبونة- مطويّة - صحيح


Coba Anda jelaskan secara terperinci contoh bait di atas?
Insya Allah pada pertemuan berikutnya.
READ MORE - Notasi dalam ilmu arudh